Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za

pośrednictwem sklepu internetowego www.ginger-decor.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Administratorem danych jest Małgorzata Marszałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

High Line Małgorzata Marszałek Lizbońska 4/20, NIP 525-225-60-55, REGON 143327990

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), zwane również RODO.

§ 1 Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu

1. Sklep Internetowy zbiera informacje dotyczące swoich Klientów w przypadku:

o składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

o a) adres e-mail;

o b) dane adresowe:

o a. kod pocztowy i miejscowość;

o b. kraj (państwo);

o c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

o c) imię i nazwisko;

o d) numer telefonu.

o e) w przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

o f) firmę przedsiębiorcy;

o g) numer NIP. Powyższe dane są przechowywane przez 3 lata od momentu zamówienia.

o

3. W trakcie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje,

takie jak adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa

domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Ponadto dane o linkach i odnośnikach, w

które zdecydują się kliknąć klienci oraz innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie

Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający

na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności

tych usług.

4. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami

sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Braku podania

niezbędnych informacji w formularzu zamówienia, uniemożliwi Klientowi złożenie i realizację

zamówienia.

§ 2 Komu udostępniamy dane

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy przy

realizacji zamówień. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień

umownych działają albo według instrukcji Sklepu Internetowego (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie

określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy) i (podmioty nadrzędne).

a) Podmioty przetwarzające. Należą do nich np. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe i

prawne, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, doradcy, firmy kurierskie.

b) Administratorzy. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

c) podmioty nadrzędne takie jak PIORIN, który w myśl znowelizowanych przepisów fitosanitarnych z 14

grudnia 2019 ma prawo wglądu przez 3 lata od daty zamówienia rośliny przez klienta do jego danych

osobowych w zakresie pozwalającym na ustalenie ścieżki jaką przebyła roślina od producenta do klienta

końcowego.

§ 3 Czym są cookies

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze

stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta; pozwalają

rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną

do jego indywidualnych potrzeb.

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są

w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu

Internetowego;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć

w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron

internetowych Sklepu Internetowego;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i

personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej

dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

w urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach

internetowych Sklepu Internetowego.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą

być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów, w

tym portale społecznościowe. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności

na nich obowiązujące.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub

w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił dla Sklepu Internetowego

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak

uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep Internetowy może

świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną

sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy

przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Sklepu

Internetowego.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących

produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym

profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Sklep Internetowy nie będzie miał innej podstawy prawnej do

przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient

wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie

Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sklep Internetowy podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

g) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,

Sklep Internetowy może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,

nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych

z korzystaniem z usług Sklepu Internetowego, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu

korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz

roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

Ponadto Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych klienta przez 36

miesięcy od daty zamówienia w związku ze znowelizowanymi przepisami fitosanitarnymi z dnia 14 grudnia

2019. Jeżeli klient nie wyraża zgody na ich przechowywanie prosimy o zrezygnowanie z zakupu drogą

elektroniczną, a w zamian zachęcamy do zakupów w sklepie stacjonarnym.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do

czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których

korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep Internetowy nie będzie też

wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sklep Internetowy ogranicza ich

wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia

ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są

one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny

do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa

nad interesami, które realizuje Sklep Internetowy przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Sklep Internetowy potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to

miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub

kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach

ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach

przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle

tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach

stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Sklep Internetowy niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych

osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma

prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego

oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył do Sklepu Internetowego a następnie

przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo

żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to

technicznie możliwe.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sklep Internetowy

spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego

otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sklep Internetowy

nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując

Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego

przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Sklepu Internetowego skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego

danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w

zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może być aktualizowana i zmieniana. O wszelkich zmianach poinformujemy za pomocą

anonsu na stronie głównej Sklepu Internetowego.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres ginger.decor.store@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl