Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Ginger Decor Store, dostępny pod adresem internetowym www.ginger-decor.pl ,

prowadzony jest przez Małgorzatę Marszałek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą High

Line Małgorzata Marszałek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG) NIP 525-225-60-55, REGON 143327990

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb

zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot

nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą High Line Małgorzata

Marszałek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 525-225-

60-55, REGON 143327990

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność

gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gingerdecor.

pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu

zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z

wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające

bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o

złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków

Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do

zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości

produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też -

stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Kopernika 30 lok 514, 00-336 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: ginger.decor.store@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48602388300

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy …………………

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w

niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 12-18

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty,

niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,,

4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za

zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym

działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną

Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na

Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z

postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych

umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy

(w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na

stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się

Umową Sprzedaży.

2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową

(ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie

wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o

opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie

w opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;

2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji klikając przycisk „zamawiam”;

3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane

do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz dokonać płatności.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1. Przesyłka kurierska.

2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 30 lok.514 , 00-336 Warszawa

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1. Płatności elektroniczne PayU

2. Płatność przelewem

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się

za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez

Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6

Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do

realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na

podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie

zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych PayU albo płatności przelewem Klient

zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez

Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w

sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy

podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych Przelewy lub PayPal - od dnia

uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru

przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient

zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email

na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty

dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie

składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową

Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek

przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub

wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w

częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony

(prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia

przed upływem tego terminu.

1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną

poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na

stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie

można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to

obowiązkowe.

1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca

niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

2. Skutki odstąpienia od Umowy:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez

Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne

rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem .

5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie

niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od

Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze

względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie

pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu

w Sklepie.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu

do Umowy:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia,

4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest

Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego

zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu

marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową

lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu

przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub

kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych

osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany

przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację

postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące

przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl